KIM

CHAMPION POLSKI
MŁODZIEŻOWY CHAMPION POLSKI
kandydat na INTERCHAMPIONa

Wielokrotny:
- ZWYCIĘZCA RASY
- NAJLEPSZY PIES W RASIE
- zdobywca CACIB
- zdobywca CWC
- ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY
- NAJLEPSZY JUNIOR

Lista sędziów kynologicznych 2 grupy

Regulamin wystaw psów rasowych

Regulamin wystawy championów


Naszą hodowlę wspiera
Sklep Zoologiczny "Nuka"


Zapraszamy do kontaktowania się
z nami, odpowiemy na wszystkie
pytania dotyczące owczarków.

Skorzystaj z
formularza kontaktowego

Wystawy / Regulamin wystaw psów rasowych

I. Postanowienia ogólne

1. Organizowanie wystaw i pokazów psów rasowych stanowi zgodnie z § 7 pkt 3 Statutu Związku Kynologicznego w Polsce (zwanego dalej Związkiem) jedno z najistotniejszych zadań w działalności Związku.

2. Niniejszy regulamin opracowano w oparciu o postanowienia Statutu Związku, uwzględniając przepisy:
a) Statutu Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI),
b) Regulaminu Wystaw Psów Rasowych FCI,
c) Regulaminu Kolegium Sędziów i Asystentów Kynologicznych,
d) Regulaminu Hodowli Psów Rasowych,
e) Regulaminu Klubu Ras.
3. Związek organizuje następujące rodzaje wystaw i pokazów:
a) wystawy międzynarodowe (FCI) z prawem przyznawania CACIB,
b) wystawy krajowe,
c) wystawy klubowe,
d) wystawy championów - wg odrębnego regulaminu, który jest załącznikiem do niniejszego,
e) wystawy elity - wg odrębnego regulaminu, który jest załącznikiem do niniejszego,
f) pokazy popularyzujące psa rasowego.
4. Niniejszy regulamin nie obejmuje imprez, które posiadają odrębne regulaminy (np. próby pracy psów, wyścigi chartów itp.).
5. Organizatorami wystaw i pokazów są Zarządy Oddziałów i Kluby Ras Związku Kynologicznego w Polsce.
6. Nadzór nad organizacją imprez objętych niniejszym regulaminem sprawuje Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce bezpośrednio lub przez Prezydium Kolegium Sędziów (względnie inną instancję Związku).
7. Na wystawy organizowane przez Związek mogą być zgłaszane i przyjmowane psy zarejestrowane w Związku lub w uznanych przez Związek innych organizacjach kynologicznych. W przypadku ras nieuznanych przez FCI, ostatecznie, ani prowizorycznie, mogą być one wystawiane, jeśli są uznane przez organizację członkowską lub partnera kontraktowego FCI. Psy tych ras muszą być wykazane w katalogu oddzielnie jako "Rasy nieuznane przez FCI" i nie mają one prawa do uzyskania wniosków CACIB, CWC ani innych tytułów przyznawanych na wystawie, nie mogą też brać udziału w konkurencjach finałowych.
8. Za zgłoszenie psa na wszystkie rodzaje wystaw organizowanych przez Związek pobierana jest opłata, niezależnie czy pies jest doprowadzony do oceny, czy nie. Wysokość opłat ustalają Zarządy Oddziałów (Kluby Ras) dla każdej wystawy odrębną uchwałą. Zarząd Główny i organizatorzy wystawy mogą niektóre rasy i grupy psów zwolnić od opłaty. Za zgłoszenie psa na pokaz opłat nie pobiera się.
9. W wystawach uczestniczyć mogą tylko psy zdrowe, posiadające zaświadczenia zgodne z wymogami służby
weterynaryjnej. Psy chore, kalekie, z atrofią jąder, suki będące w widocznej ciąży lub z cieczką nie mogą uczestniczyć w wystawach. W przypadku, gdy właściciel nie zastosuje się do tego przepisu, sędzia powinien wykluczyć psa z ringu.
10. Wystawy i pokazy psów rasowych są dostępne dla publiczności, a organizatorzy uprawnieni są do pobierania opłaty za wstęp.
11. Planowanie lokalizacji i terminów wystaw odbywa się według poniższych zasad:
a) Zarządy Oddziałów (Kluby Ras) przed upływem 45 dni od zakończenia wystawy przekazują do Zarządu Głównego sprawozdanie merytoryczne i przed upływem 60 dni sprawozdanie finansowe,
b) do 1 października (z dwuletnim wyprzedzeniem) Zarządy Oddziałów przesyłają do Prezydium Kolegium Sędziów wnioski o organizację wystaw (dotyczy to również wystaw międzynarodowych),
c) do 15 października Prezydium Kolegium Sędziów przygotowuje projekt terminarza wystaw,
d) Zarząd Główny, po konsultacji z Zarządami Oddziałów, zatwierdza terminarz i lokalizację wystaw.
12. Organizowaniem wystawy zajmuje się komitet wystawowy, powoływany przez Zarząd Oddziału. W skład komitetu wchodzą członkowie Zarządu Oddziału oraz aktywiści Związku. Organizatorzy mogą zaangażować do określonych prac pracowników na podstawie umowy-zlecenia.
13. Na wystawach nie przeprowadza się przeglądów hodowlanych.

II. Zasady organizacji wystaw

1. Organizator wystawy ustala listę sędziów oceniających psy, wysyła zaproszenia do sędziów oraz powiadamia o proponowanej obsadzie Prezydium Kolegium Sędziów nie później niż pół roku przed datą wystawy. Przy planowaniu listy powinna być przestrzegana zasada, aby ci sami sędziowie w kolejnych latach nie oceniali tych samych ras. Ewentualne zmiany w obsadzie sędziowskiej muszą być zgłaszane do Prezydium Kolegium Sędziów.
2. Rozpowszechnienie informacji o organizowanej wystawie należy do Komitetu Organizacyjnego Wystawy i powinno uwzględniać możliwości finansowe Oddziału. Informacja dotycząca wystawy międzynarodowej musi mieć dodatkowo wersję w co najmniej jednym z języków federacyjnych.
3. Przyjmowanie zgłoszeń psów odbywa się na kartach zgłoszeń. Organizatorzy wystaw międzynarodowych powinni przygotować karty zgłoszeń, uwzględniając języki federacyjne.
4. Karta zgłoszenia powinna zawierać następujące dane:
a) nazwę (imię i przydomek hodowlany) psa,
b) numer rodowodu np. PKR lub KW (informacja ta nie jest konieczna w klasie szczeniąt i młodzieży) oraz
obligatoryjnie numer rejestracyjny (dotyczy psów, które są w posiadaniu członków ZKwP),
c) rasę, płeć, umaszczenie, rodzaj włosa, wielkość (np. średni, miniaturowy) i datę urodzenia psa,
d) nazwy (imiona i przydomki hodowlane) rodziców,
e) wyszkolenie psa,
f) posiadany tytuł (championa, interchampiona),
g) imię i nazwisko hodowcy,
h) imię i nazwisko oraz adres właściciela,
i) klasę, do której pies jest zgłoszony,
j) informację o wysokości uiszczonej opłaty,
k) podpis zgłaszającego.
Zgłoszenie powinno zawierać oświadczenie wystawcy odnośnie przestrzegania Regulaminu Wystaw Psów Rasowych oraz ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez jego psa oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku członków Związku Kynologicznego w Polsce również oświadczenie o uiszczeniu składki członkowskiej za rok bieżący. Do zgłoszenia powinna być dołączona kserokopia rodowodu. Termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń na wystawę określa organizator. Organizator wysyła wystawcy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Dokument ten wraz z książeczką zdrowia lub paszportem psa stanowi podstawę do wprowadzenia psa na wystawę.
5. Na wystawę mogą być przyjmowane psy wpisane do Polskiej Księgi Rodowodowej, Księgi Wstępnej lub do ksiąg rodowodowych i ksiąg wstępnych innych krajów uznanych przez FCI.
6. Psy mogą być zgłaszane na wystawę wyłącznie do jednej z następujących klas:
a) klasy szczeniąt - wiek od 6 do 9 miesięcy,
b) klasy młodzieży - wiek od 9 do 18 miesięcy,
c) klasy pośredniej - wiek od 15 do 24 miesięcy,
d) klasy otwartej - wiek powyżej 15 miesięcy,
e) klasy użytkowej - wiek powyżej 15 miesięcy, z certyfikatem użytkowości.
Klasa użytkowa organizowana jest wyłącznie dla ras, które w nazewnictwie FCI wymienione są jako rasy pracujące. Na wystawy krajowe i klubowe, organizowane przez ZKwP, do klasy użytkowej mogą być zgłaszane charty posiadające zatwierdzony tytuł i dyplom Krajowego Championa Wyścigów Chartów, Terenowych Wyścigów Chartów (coursing) lub certyfikat użytkowości. Na wystawy międzynarodowe do klasy użytkowej mogą być zgłaszane charty posiadające wyłącznie certyfikat użytkowości. Kserokopię certyfikatu użytkowości należy dołączyć do zgłoszenia psa na wystawę.
Certyfikat użytkowości (wzór) wydaje się:
- dla psów ras obronnych - posiadających co najmniej dyplom IPO-V
- dla psów ras myśliwskich - posiadających dyplom co najmniej III° z konkursów
- dla chartów - zgodnie z odrębną uchwałą Zgromadzenia Generalnego FCI.
f) klasy championów - dla psów posiadających tytuły championa międzynarodowego lub krajowego polskiej lub zagranicznej organizacji kynologicznej uznanej przez FCI. Kserokopię championatu należy dołączyć do zgłoszenia psa na wystawę.
g) klasy weteranów - dla psów i suk, które ukończyły 8 lat.
Dla klas otwartej, użytkowej, championów i weteranów nie określa się górnej granicy wieku.
Na wystawach klubowych, na wniosek Klubu zatwierdzony przez Zarząd Główny, można tworzyć inne dodatkowe klasy (np. baby, juniorów, honorową itp.).
Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia (np. pies urodzony 15 maja może być wystawiony w klasie szczeniąt najwcześniej 16 listopada).
7. Organizator jest zobowiązany do wydania katalogu wystawowego. Katalog jest dokumentem zawierającym wykaz psów ocenianych na wystawie. Psy nieumieszczone w katalogu nie mogą być oceniane, chyba że stało się tak z winy komitetu organizacyjnego (np. oczywiste błędy w przyjęciu i opracowaniu zgłoszenia, problem z drukiem katalogu itp.), o ile formularze zgłoszeń zostały prawidłowo wypełnione i wysłane do organizatorów przed przewidzianą datą zamknięcia zgłoszeń oraz jeśli opłata za zgłoszenie figuruje na wyciągach bankowych organizatora.
W katalogu należy zamieścić:
a) wykaz zgłoszonych na wystawę psów w podziałach kolejno na:
- grupy ras wg podziału FCI w kolejności od 1 do 10
- rasy w ramach grup w porządku alfabetycznym
(na wystawach z prawem przyznawania CACIB nazwy ras podawane są po polsku i w języku kraju pochodzenia rasy)
- płeć, w kolejności psy - suki
- klasy w ramach płci, w kolejności jak w pkt II, ppkt 6
b) dane o każdym psie, które powinny zawierać:
- numer katalogowy, będący również numerem startowym
- posiadany tytuł (Champ., Int. Champ., Mł. Zw. Świata, Zw. Świata, Mł. Zw. Sekcji, Zw. Sekcji, Mł. Zw. Polski, Zw. Polski, Mł. Zw. Klubu, Zw. Klubu (tytuły muszą być potwierdzone; innych tytułów i wyróżnień nie należy umieszczać)
- nazwę (imię i przydomek hodowlany)
- stopień wyszkolenia
- datę urodzenia, płeć, umaszczenie
- numer rodowodu (np. PKR, względnie KW) nr rejestracyjny (dotyczy psów, które są w posiadaniu
członków ZKwP)
- nazwy (imiona i przydomki) rodziców
- imię i nazwisko hodowcy
- imię i nazwisko wystawcy oraz ewentualnie adres (o ile w katalogu nie zamieszczono wykazu wystawców).
c) wykaz sędziów,
d) skład komitetu organizacyjnego i ewentualnie honorowego,
e) zasady podziału na klasy,
f) alfabetyczny spis ras zgłoszonych na wystawę z ich liczebnością, numerami katalogowymi i numerami ringów, na których będą oceniane,
g) przyznawane na danej wystawie tytuły i nagrody,
h) omówienie zasad rozgrywania konkurencji finałowych,
i) program wystawy, w tym plan konkurencji finałowych,
j) plan sędziowania,
k) schematyczny plan rozmieszczenia ringów,
l) klauzulę o odpowiedzialności wystawcy lub właściciela za wszelkie szkody wyrządzone przez jego psa,
m) informację o warunkach złożenia protestu i wysokości kaucji,
Katalog może zawierać również krótką charakterystykę ras, zasady oceny psów, względnie inne dane, wynikające z przepisów. Zabronione jest przyjmowanie zgłoszeń po zamknięciu katalogu, grozi to nieuznaniem tytułów otrzymanych przez psy zapisane w dodatku do katalogu.
8. Przygotowanie warunków technicznych wystawy obejmuje następujące elementy:
a) teren, który powinien być ogrodzony oraz posiadać w miarę możliwości nawierzchnie trawiaste, nadające się na ringi (wysoką trawę należy skosić),
b) miejsca zacienione,
c) pomieszczenia dla sekretariatu wystawy, pokój sędziów i ambulatorium,
d) sanitariaty,
e) punkty czerpania wody dla psów,
f) punkt gastronomiczny,
g) ringi do oceny psów muszą być ogrodzone,
h) rozmiary ringów muszą być dobrane odpowiednio do wielkości ocenianych ras oraz do liczby psów.
i) wyposażenie ringu powinno zapewniać sędziemu i sekretarzowi właściwe warunki do pracy, wyposażenie to stanowią: stół z krzesłami, osłonięte parasolem lub innym zadaszeniem, komplet tabliczek z numerami lokat i nazwami tytułów (1, 2, 3, 4, CWC, CACIB, Res.CACIB, ZR itp.), stół do badania małych ras (blat stołu nie może być śliski),
j) w narożniku ringu powinna się znajdować tablica informacyjna zawierająca: nr ringu, oceniane rasy klasy oraz nazwisko sędziego; pożądana jest druga tablica do wpisywania wyników po zakończeniu oceny każdej z klas.
9. Promocja wystawy powinna zawierać takie elementy jak: poprzedzająca imprezę reklama w mediach, wydanie plakatu reklamowego, umieszczenie transparentu przy wejściu na teren wystawy, radiofonizacja wystawy (wraz z dobrą i fachową obsługą spikerską). W miarę możliwości należy oznakować trasę dojazdową do wystawy.
10. Opieka weterynaryjna polega na oględzinach psów przyjmowanych na wystawę przez lekarza weterynarii oraz na stałym dyżurze lekarza w ambulatorium na terenie wystawy.
11. Na terenie wystawy powinien w wyznaczonym miejscu (pokoju) pełnić dyżur lekarz medycyny.
12. Na terenie wystawy dopuszcza się działalność handlową zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie małej gastronomii i stoisk z artykułami dla psów i innych małych zwierząt. Stoiska powinny być ustawione w wydzielonych strefach.
13. Sprzedaż szczeniąt na terenie wystawy i w jej pobliżu jest zabroniona.
14. Likwidacja wystawy obejmuje: rozliczenie z osobami zatrudnionymi na umowy-zlecenia, zapłacenie rachunków związanych z wystawą, sporządzenie rozliczenia finansowego i merytorycznego.

III. Zasady sędziowania psów na wystawach

1. Do podejmowania decyzji o przyznaniu ocen, lokat, certyfikatów upoważniony jest jedynie uprawniony sędzia kynologiczny z Polski lub zaproszony z zagranicy z uznanych przez FCI organizacji kynologicznych innych krajów. Jest on zobowiązany do dokonywania tego bez jakiejkolwiek pomocy i ingerencji osób trzecich. W sprawach organizacyjnych sędzia może skorzystać z pomocy sekretarza i gospodarza ringu, a także tłumacza, jeżeli jest to konieczne. Na wystawach międzynarodowych mogą sędziować wyłącznie sędziowie międzynarodowi z organizacji uznanych przez FCI. Ocena psów może być dokonywana wyłącznie przez sędziów, którzy w swojej krajowej organizacji kynologicznej uzyskali stosowne uprawnienia do sędziowania danej rasy. Sędziowie ci są zobowiązani do oceny psów jedynie na podstawie aktualnie obowiązującego wzorca FCI. Sędziowie z krajów, które nie są członkami FCI, mogą sędziować na wystawach FCI tylko w przypadku, kiedy ich krajowa organizacja kynologiczna jest związana z FCI umowami kontraktowymi lub innymi ustaleniami umownymi i pod warunkiem, że ich nazwisko znajduje się na oficjalnej liście tej organizacji. Szczegółowe zasady określa Regulamin Wystaw Psów Rasowych FCI pkt 9.
2. Wymagane kompetencje, prawa i obowiązki sędziów na wystawach różnych rodzajów określa regulamin sędziów.
3. Asystenci kynologiczni mogą asystować sędziemu na wystawach krajowych, klubowych, elity i międzynarodowych.
Na wystawach championów mogą pełnić wyłącznie funkcję gospodarzy lub sekretarzy ringowych.
4. Do obowiązków asystenta należy wykonywanie czynności zleconych doraźnie przez sędziego, związanych z oceną psów. Asystent nie może posługiwać się katalogiem w czasie pracy na ringu. Asystent powinien zachować umiar i takt właściwy jego roli uczącego się.
5. W czasie dokonywania oceny psów w ringu oprócz sędziego mogą znajdować się tylko dwaj asystenci, sekretarz ringowy oraz ewentualnie gospodarz ringu, łącznik i tłumacz. Z psem może przebywać w ringu
jedna osoba. W trakcie trwania oceny sędzia może zgodzić się na zmianę osoby wystawiającej psa.
6. Wystawca ma obowiązek, na prośbę personelu ringowego, okazać oryginał rodowodu wystawianego psa.
7. Przy ocenie sędziowie kierują się wzorcami ras zatwierdzonymi przez FCI lub innymi, ustanowionymi
przez organizacje kynologiczne uznane przez FCI.
8. Ocena poszczególnych ras odbywa się na ringu publicznie, jednoosobowo przez sędziego, według klas następujących
po sobie, jak w rozdziale II pkt 6, w pierwszej kolejności psy, a następnie suki.
9. Na wszystkich wystawach sędziowanie odbywa się według planu sędziowania. Od momentu ustawienia
psów w kolejności lokat spóźniony wystawca nie może wprowadzić psa na ring. W czasie oceny psów na
ringu sędzia posługuje się wyłącznie planem sędziowania, nie może posługiwać się katalogiem. Organizatorzy zobowiązani są do wydrukowania i dostarczenia sędziom planu sędziowania.
10. W jednym dniu wystawy sędzia nie powinien oceniać więcej niż 80 psów, na sędziowanie większej liczby psów musi, odpowiednio wcześniej, wyrazić zgodę.
11. Przy indywidualnej ocenie psów sędzia bierze pod uwagę ich wady wrodzone i nabyte, fizyczne i psychiczne.
Przy tej ocenie pies może otrzymać jedną z poniższych ocen:
a) DOSKONAŁA,
b) BARDZO DOBRA,
c) DOBRA,
d) DOSTATECZNA,
e) DYSKWALIFIKUJĄCA,
f) NIE DO OCENY.
Oprócz oceny indywidualnej sędzia dokonuje oceny porównawczej i ustala lokaty od I do IV. Wszystkie dalej ustawione psy otrzymują oceny indywidualne bez lokat.
Na wystawach klubowych, na podstawie uchwały Klubu, w celu ułatwienia analizy hodowlanej, lokaty mogą otrzymać wszystkie psy i suki w klasie.
12. Oceny przyznawane przez sędziów muszą odpowiadać następującym definicjom:
Ocena "DOSKONAŁA" (DOSK.) może być przyznana psu bardzo bliskiemu ideałowi wzorca rasy, będącemu w doskonałej kondycji, który wykazuje harmonię oraz klasę w postawie i ruchu, odpowiedniej psychice. Jego zalety jako przedstawiciela rasy pozwalają zignorować drobne niedoskonałości, ale piętno płci musi być wyraźne.
Ocena "BARDZO DOBRA" (BDB) może zostać przyznana jedynie psu, który posiada typowe cechy rasy i ma zachowane proporcje oraz jest we właściwej kondycji. Nieliczne, drobne błędy mogą być tolerowane, o ile nie dotyczą budowy psa. Ta ocena może być przyznana jedynie psu wysokiej klasy.
Ocena "DOBRA" (DB) powinna być przyznana psu, który posiada główne cechy charakterystyczne rasy,
a wykazywane wady nie są dyskwalifikujące, ani nie zostały skorygowane chirurgicznie lub w inny niedozwolony sposób ukryte.
Ocena "DOSTATECZNA" (DOST.) powinna być przyznana psu, który odpowiada wzorcowi rasy, jednak nie posiada pewnych cech uznanych za istotne lub którego kondycja fizyczna nie jest optymalna.
Ocena "DYSKWALIFIKUJĄCA" (DYSKW.) powinna być przyznana psu,
- który nie odpowiada typowi wymaganemu we wzorcu rasy
- którego zachowanie wyraźnie odbiega od wzorca lub jest agresywne
- który wykazuje anomalie jąder, wady uzębienia lub zgryzu, wady umaszczenia, gatunku szaty lub albinizm. Ocena ta powinna być przyznana psom, których wady typu mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia oraz psom wykazującym dyskwalifikujące wady w rozumieniu wzorca rasy.
Psy, którym nie można przyznać żadnej z powyższych ocen, powinny zostać zwolnione z ringu z werdyktem:
NIE DO OCENY (NDO). To określenie jest przewidziane dla każdego psa, który:
- nie porusza się prawidłowo, stale skacze na wystawcę lub próbuje uciec z ringu, co uniemożliwia ocenę mechaniki i typowości ruchu
- nie pozwala dotknąć się sędziemu, uniemożliwiając ocenę zgryzu i uzębienia, szaty, budowy ciała, ogona lub jąder
- wykazuje ślady przeprowadzonych operacji lub leczenia oraz zabiegów, które mogą być uznane za próbę oszustwa.
To samo dotyczy sytuacji, gdy sędzia ma uzasadnione podejrzenia, że przeprowadzono operację, której celem było skorygowanie wad powiek, uszu lub ogona. Uzasadnienie adnotacji NIE DO OCENY powinno być wpisane w karcie oceny psa.
Cztery najlepsze psy w każdej klasie są klasyfikowane na miejscach pod warunkiem, że uzyskały ocenę przynajmniej "BARDZO DOBRĄ".
W klasie szczeniąt pies może otrzymać oceny:
WYBITNIE OBIECUJĄCY (WO)
OBIECUJĄCY (OB)
MAŁO OBIECUJĄCY (MO)
13. Werdykt sędziego dotyczący oceny i lokaty jest ostateczny. Wystawcy nie przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji.
14. Zapis oceny psa dokonywany jest na ,,Karcie oceny psa". Wzór karty oceny ustala Zarząd Główny. Karta taka ma charakter protokołu. Na wniosek Klubu, zaopiniowany przez Prezydium Kolegium Sędziów i za zgodą Zarządu Głównego, szczególnie na wystawach klubowych, karta oceny może być zmieniona, np. można umieścić sylwetkę psa do oceny znakami bonitacyjnymi.
Karta oceny powinna zawierać następujące dane:
nazwę wystawy, datę wystawy, numer katalogowy, nazwę psa, rasę, płeć, nr rodowodu i rejestracyjny, klasę, krótki opis stanowiący uzasadnienie oceny i lokaty psa, ocenę i lokatę psa, ewentualnie przyznany tytuł, medal i wyróżnienie (CWC, CACIB, Zwycięzca Młodzieży, NDPwR - Najlepszy Dorosły Pies w Rasie, NDSwR - Najlepsza Dorosła Suka w Rasie, ZR - Zwycięzca Rasy).
Kartę oceny podpisuje i ewentualnie pieczętuje sędzia.
Karty ocen sporządza się w trzech egzemplarzach z przeznaczeniem:
a) oryginał dla wystawcy,
b) drugi egzemplarz dla oddziału organizującego wystawę,
c) trzeci egzemplarz dla Klubu Komisji Zarządu Głównego.
Tekst opisu psa w karcie powinien być pisany w języku polskim lub w jednym z języków federacyjnych.
W przypadku sędziowania przez sędziego zagranicznego organizatorzy są zobowiązani do skierowania na ring tłumacza, znającego dobrze terminologię kynologiczną w obu językach.
15. Dyplomy stanowią dokument pamiątkowy dla wystawianych psów, organizatorzy są zobowiązani do przygotowania dyplomów do wydania razem z kartami ocen.

IV. Zasady nagradzania psów

1. Nagradzanie psów na wystawach organizowanych przez Związek ma charakter wyłącznie honorowy i symboliczno-pamiątkowy. Nagrodami honorowymi są medale, rozety i puchary, względnie inne przedmioty o charakterze symboli sportowych. Otrzymuje je na własność aktualny właściciel psa. Stosowanie nagród pieniężnych jest zabronione.
2. Na wystawach można wyróżniać psy nagrodami rzeczowymi. W katalogu wystawowym organizator zamieszcza informację o fundatorach i przeznaczeniu nagród.
3. Na wystawach organizowanych przez Związek stosowane są następujące formy nagród i tytułów honorowych:
a) Medale, rozety
W każdej klasie i rasie, z wyjątkiem szczeniąt, przyznaje się medale lub rozety dla 3 psów, które uzyskały ocenę doskonałą oraz I, II i III lokatę; za lokatę I przyznaje się medal złoty, za lokatę II medal srebrny, za lokatę III medal brązowy. Koszt zakupu medali ponosi organizator wystawy.
b) Tytuły
Tytuł Zwycięzca Młodzieży może otrzymać na każdej wystawie (nie dotyczy wystawy championów) i w każdej rasie pies (suka), który uzyska w klasie młodzieży ocenę doskonałą z lokatą pierwszą.
W porównaniu Zwycięzców Młodzieży psa i suki wybiera się Najlepszego Juniora w Rasie.
Tytuł Najlepszy Dorosły Pies/Suka w Rasie. O tytuł ten mogą ubiegać się psy (suki) w każdej rasie z ocenami doskonałymi i I lokatą z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, konkurując ze sobą w tzw. porównaniu.
Wyboru Zwycięzcy Rasy (ZR lub BOB - ang. Best of Breed) dokonuje się na poszczególnych ringach. O tytuł ten konkurują psy i suki, które na danej wystawie zdobyły tytuły: "Najlepszy Junior w Rasie", "Najlepszy Dorosły Pies/Suka w Rasie" oraz te, które w klasie weteranów uzyskały ocenę doskonałą
z I lokatą.
Tytuł ten przyznawany jest jednoosobowo przez sędziego oceniającego w ringu psy danej rasy. W przypadku oceny psów tej samej rasy przez kilku sędziów, organizator wystawy wyznacza sędziego do dokonania wyboru Zwycięzcy Rasy.
Tytuł Zwycięzca Wystawy Championów z podaniem miasta i roku może otrzymać w każdej rasie pies (suka) na wystawie championów. O tytuł ten konkurują psy (suki) z tytułami: Międzynarodowego Championa
Piękności, Championa oraz Młodzieżowego Championa (w okresie pierwszego roku po uzyskaniu tego tytułu) danego kraju.
Tytuł Młodzieżowy Zwycięzca Polski z podaniem miasta i roku uzyskuje pies (suka), który uzyskał ten tytuł, według zasad dla młodzieży omówionych wyżej, na wystawie międzynarodowej. Tytuł ten przyznawany jest tylko na jednej wystawie międzynarodowej w roku - według uchwały Plenum Zarządu Głównego.
Tytuł Zwycięzca Polski z podaniem miasta i roku może otrzymać pies (suka), zwyciężając omówione wyżej "porównanie" na jednej wystawie międzynarodowej w roku - według uchwały Plenum Zarządu Głównego.
Tytuł Młodzieżowy Zwycięzca Klubu można przyznać psu i suce na wystawach klubowych, według zasad ustalonych przez Kluby. Tytuł może być przyznawany wyłącznie na wystawach organizowanych przez Kluby Komisje Zarządu Głównego.
Tytuł Zwycięzca Klubu można przyznać psu i suce na wystawach klubowych według zasad ustalonych przez Kluby. Tytuł może być przyznawany wyłącznie na wystawach organizowanych przez Kluby Komisje Zarządu Głównego.
Najlepszy Reproduktor, Najlepsza Suka Hodowlana i Najlepsza Hodowla - są to tytuły przyznawane na wystawach klubowych.
c) Championaty
Na każdej z wystaw kynologicznych w kraju sędziemu przysługuje prawo przyznania certyfikatu na wystawowego championa (zwanego w skrócie CWC, za granicą CAC).
Certyfikat może otrzymać pies i suka, które uzyskały ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, bez względu na liczbę konkurentów. Trzy CWC, uzyskane od trzech różnych sędziów - w tym co najmniej jeden na wystawie klubowej lub międzynarodowej - są podstawą do przyznania psu (suce) tytułu Championa Polski, pod warunkiem, że między pierwszym a ostatnim wnioskiem upłynęło co najmniej 6 miesięcy.
Fakt przyznania CWC sędzia wpisuje do karty oceny odręcznie ,,CWC" wraz z oddzielną parafą.
Tytuł Młodzieżowego Championa Polski może być przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego
tytułu Zwycięzcy Młodzieży, od 3 różnych sędziów na wystawach, w tym co najmniej jednej wystawie klubowej lub międzynarodowej, bez określonego przedziału czasu.
Dyplomy "Championa Polski" i "Młodzieżowego Championa Polski" wydaje Zarząd Główny Związku na
pisemny wniosek zainteresowanego (wzór wniosku stanowi załącznik do tego regulaminu) biorąc za podstawę sprawozdania z oddziałów organizatorów wystaw.
Na wystawie międzynarodowej, organizowanej pod patronatem FCI, sędzia może przyznać certyfikat na Międzynarodowego Championa Piękności (CACIB) dla jednego psa i jednej suki, bez względu na liczbę konkurentów. O CACIB konkurują w drodze porównania psy (suki) z oceną doskonałą, lokatą pierwszą z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów.
Po przyznaniu CACIB-u sędzia przywołuje do porównania drugiego doskonałego psa z klasy, z której pochodzi zwycięzca, i porównując taką nową stawkę, może przyznać rezerwowy CACIB (res. CACIB). Jeśli pies, który otrzymał CACIB, ma już zatwierdzony przez FCI tytuł Międzynarodowego Championa Piękności lub jeśli przyznany mu CACIB nie zostanie zatwierdzony przez FCI z innych powodów - wniosek CACIB przechodzi automatycznie na zdobywcę rezerwowego CACIB (res. CACIB).
ZASADY PRZYZNAWANIA MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONATU PIĘKNOŚCI F.C.I.
A. PSY RAS NIEPODLEGAJĄCYCH PRÓBOM PRACY
Aby otrzymać tytuł Międzynarodowego Championa Piękności, psy tych ras muszą uzyskać:
- cztery certyfikaty na Międzynarodowego Championa Piękności (CACIB) w trzech różnych krajach, od trzech różnych sędziów, w minimalnym odstępie 1 rok i 1 dzień.
B. PSY RAS PODLEGAJĄCYCH PRÓBOM PRACY
Aby otrzymać tytuł Międzynarodowego Championa Piękności, psy tych ras muszą uzyskać: - w dwóch różnych krajach, od dwóch różnych sędziów dwa certyfikaty na Międzynarodowego Championa Piękności (CACIB), w minimalnym odstępie 1 rok i 1 dzień - co najmniej trzecią lokatę lub ocenę "dobrą" podczas konkursów, na których przyznawany jest wniosek na Championat Pracy Krajowy (CPC). Jeśli próby oceniane są za pomocą punktów, nie bierze się pod uwagę oceny, a pies musi uzyskać co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.
Wyjątki:
- foksteriery: podczas prób ocenianych metodą punktacji pies musi uzyskać w próbach norowania co najmniej
60 % możliwych do uzyskania punktów
- psy użytkowe: patrz Regulamin Międzynarodowy dla Psów Użytkowych.
ZASADY WSPÓLNE DLA GRUP A i B.
O CACIB mogą ubiegać się na wystawach międzynarodowych FCI psy wszystkich ras startujące w następujących klasach: championów, użytkowej, otwartej i pośredniej. Może on być przyznany najpiękniejszemu z psów i suk ze wszystkich tych klas w każdej rasie pod warunkiem, że rzeczywiście na to zasługują.
Kiedy w danej rasie występuje wiele odmian różniących się między sobą masą ciała, okrywą włosową, umaszczeniem itp., Zgromadzenie Generalne FCI decyduje, czy w rasie tej przyznawany będzie jeden CACIB dla wszystkich odmian łącznie, czy kilka CACIB-ów.
Ewentualne sprzeciwy lub wątpliwości Komitet FCI rozstrzyga po konsultacji z krajem pochodzenia rasy i Komisją Standardów.
Obowiązuje zasada, że pies (suka) uzyskujący CACIB na wystawie otrzymuje automatycznie CWC. CACIB rezerwowy (res. CACIB) może zostać przyznany i przekształcony w CACIB na wniosek właściciela psa, który otrzymał res. CACIB lub na wniosek krajowej organizacji kynologicznej, której jest on członkiem, o ile spełnione zostaną następujące warunki:
1. CACIB został przyznany psu, który jest już Międzynarodowym Championem Piękności (tytuł potwierdzony przez FCI).
2. CACIB został przyznany psu, który nie posiada pełnego, trzypokoleniowego rodowodu uznanego przez FCI.
3. CACIB został przyznany psu zbyt młodemu (zgłoszenie do niewłaściwej klasy), aby mógł pretendować do tego tytułu.
4. CACIB został przyznany psu, który w dniu wystawy spełniał warunki do uzyskania tytułu Międzynarodowego Championa Piękności (odpowiednie terminy i ilość przyznanych CACIB).
Podania o Międzynarodowy Championat Piękności należy kierować do FCI za pośrednictwem Zarządu Głównego ZKwP.

V. Zasady organizowania konkurencji finałowych

Konkurencje finałowe winny być kulminacyjnym punktem programu wystawy oraz atrakcyjnym, zarówno dla wystawców, jak i dla publiczności, jej zwieńczeniem. Przeprowadzane są one na wszystkich wystawach.
Odpowiednio duży ring, na którym mają się odbywać finały, powinien być wyeksponowany przez cały czas
trwania wystawy (np. loża honorowa dla sędziów, nagłośnienie, oświetlenie, tablica informująca o godzinach rozpoczęcia i przebiegu imprezy finałowej). Na ringu powinny znajdować się odpowiednio duże tabliczki oznaczone cyframi "1", "2" i "3"', za pomocą których sędzia, w czytelny dla publiczności sposób, będzie mógł wskazać trzy najlepsze psy.
Zasady udziału w omówionych niżej konkurencjach powinny być precyzyjnie określone i podane w katalogu wystawowym.
Wystawcy z psami, które zdobyły stosowne tytuły, zobowiązani są do uczestnictwa w finałach.
A. Konkurencje organizowane obowiązkowo:
1. Najpiękniejszy Junior Wystawy (NJW lub JBIS - ang. Junior Best in Show) - udział w wyborze biorą psy oraz suki, które na danej wystawie otrzymały tytuł "Najlepszy Junior w Rasie". Wybory dokonywane są na ringu honorowym, kolejno w grupach FCI przez tego samego sędziego.
Z każdej grupy sędzia wybiera od 0 do 3 finalistów bez przyznawania im lokat. Po dokonaniu wyboru we wszystkich prezentowanych w tym dniu wystawy grupach, finaliści wracają na ring i spośród nich sędzia wybiera i ustawia na lokatach 3 psy. Jeżeli wystawa trwa dłużej niż jeden dzień, organizator może w ostatnim dniu wystawy zorganizować porównanie zwycięzców poszczególnych dni.
2. Zwycięzca Grupy - (ZG lub BOG - ang. Best of Group) - o tytuł ten konkurują psy i suki, które na danej wystawie zdobyły tytuł "Zwycięzca Rasy" oraz należą do tej samej grupy ras (wg podziału FCI). Na ringu honorowym wyznaczony przez organizatora sędzia dokonuje jednoosobowo wyboru, przyznając 1., 2. i 3. miejsce.
3. Zwycięzca Wystawy - (ZW lub BIS - ang. Best in Show) - o tytuł ten konkurują zwycięzcy poszczególnych grup. Wyznaczony sędzia na ringu honorowym dokonuje jednoosobowo wyboru, przyznając 1., 2. i 3. miejsce.
4. Jeżeli wystawa trwa dłużej niż jeden dzień, o tytuł "Zwycięzcy Wystawy" konkurują zwycięzcy wszystkich 10 grup FCI. Organizatorzy są zobowiązani do zapewnienia bezpłatnych noclegów od dnia oceny na ringu do dnia finału dla wystawcy i psa, który zdobył tytuł "Zwycięzca Grupy" w innym dniu niż odbywający się finał.
5. Konkurs Młody Prezenter (ang. Junior Handling) - według odrębnego regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszego.
B. Konkurencje fakultatywne:
W ramach uatrakcyjnienia wystawy organizator może przeprowadzić również inne konkursy, jak np.:
1. Najpiękniejsze Szczenię - udział w wyborze biorą psy i suki, które na danej wystawie w klasie szczeniąt otrzymały ocenę "wybitnie obiecujący" oraz lokatę I.
2. Najpiękniejszy Weteran - udział biorą psy i suki, które na danej wystawie w klasie weteranów otrzymały ocenę doskonałą oraz lokatę I.
3. Najpiękniejszy Pies Ras Polskich - udział w wyborze biorą psy i suki ras polskich, które na danej wystawie otrzymały tytuł "Zwycięzca Rasy".
4. Najlepsza Para - parę stanowi pies oraz suka tej samej rasy, będące własnością jednego właściciela, wystawiane na danej wystawie.
5. Najlepsza Grupa Hodowlana - grupę stanowią minimum 3, a maksimum 5 psów/suk jednej rasy, o tym samym przydomku hodowlanym.

VI. Szczególne obowiązki organizatorów

1. W zakresie opieki nad psami:
a) Na teren wystawy nie mogą być wprowadzane psy niewymienione w katalogu i nieskontrolowane przez lekarza weterynarii.
b) Punkt czerpania wody dla psów powinien być czytelnie oznaczony (także kierunkowskazami).
2. W zakresie informacji i popularyzacji kynologii:
a) Prezentacja zwycięzców i przebieg konkurencji finałowych powinny być prowadzone fachowo i z dużąwiedzą kynologiczną.
b) Urządzenia nagłaśniające nie mogą przeszkadzać w pracy sędziów na ringach.
3. W zakresie opieki i udzielania pomocy sędziom:
a) Przed wystawą organizatorzy zobowiązani są do przesłania pod adresem sędziego informacji organizacyjnych, zawierających wykaz ras z podaniem ich liczebności oraz konkurencji finałowych planowanych do sędziowania przez sędziego.
b) Organizator jest zobowiązany przygotować kompetentny i sprawnie działający sekretariat ringowy, w jego skład wchodzą: sekretarz, gospodarz i tłumacz (o ile jest taka potrzeba).
c) Na i wokół ringu utrzymana musi być pełna dyscyplina i porządek. Nie można pozwolić na wchodzenie na ring widzom, zrywanie lub przesuwanie lin wytyczających ring czy tzw. podwójne wystawianie psa itd. Utrzymanie porządku i dyscypliny nie jest zadaniem sędziego, lecz służby porządkowej powołanej przez organizatora.
d) Należy zapewnić sędziom dogodne warunki spożycia posiłków i rozliczenia delegacji. Sędzia otrzymuje zwrot kosztów podróży i zakwaterowania oraz ryczałt sędziowski. Rozstrzygnięcia w tym zakresie regulują odrębne uchwały Zarządu Głównego.
e) Rozliczenie finansowe z sędzią należy załatwiać w pierwszej kolejności i w sposób niezakłócający jego pracy w ringu.
f) Obowiązkiem organizatorów jest zapewnienie sędziom dogodnego dojazdu zarówno z hotelu na wystawę, jak i z terenu wystawy po zakończonym sędziowaniu do hotelu lub na dworzec.
g) Wszelkich wpisów do rodowodów dokonuje sekretariat wystawy na podstawie okazanej przez wystawcę karty oceny.
h) Organizator wystawy ma obowiązek zorganizowania przed rozpoczęciem wystawy odprawy sędziów, w czasie której jeden z członków komitetu wystawowego omówi obsady ringów przez sędziów i asystentów oraz udzieli informacji o niektórych szczególnych rozwiązaniach organizacyjnych danej wystawy (wręczanie nagród i wyróżnień, imprezy towarzyszące).
i) Organizatorzy wystawy mają obowiązek powołania na czas trwania wystawy przeszkolonej służby porządkowej.
j) Komitet wystawowy oraz służba porządkowa zaopatrzone są w identyfikatory.

VII. Szczególne uprawnienia i obowiązki sędziów

1. Sędzia powinien możliwie szybko potwierdzić zaproszenie do sędziowania. Szybkie potwierdzenie ułatwia pracę organizatorom wystawy.
2. Sędzia powinien stawić się punktualnie na odprawę sędziów.
3. Sędzia powinien przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu odnośnie dyscypliny i porządku w czasie pracy na ringu.
4. Sędzia ze względu na zakres swoich obowiązków pełni najważniejszą rolę w ringu, jednak w sprawach organizacyjnych odpowiedzialność ponosi gospodarz ringu, przy czym wszystkie czynności mogą być
wykonywane wyłącznie za zgodą sędziego.
5. Podczas oceny sędziowie mogą posługiwać się wyłącznie planem sędziowania, który musi być odrębnie wydrukowany.
6. Sędzia może ocenić psa wprowadzonego z opóźnieniem poza konkursem pod warunkiem, że pies znajduje się w katalogu. Oceniany poza konkursem pies nie może uzyskać lokaty i nagrody ani tytułu.
7. W przypadku niesportowego zachowania się wystawcy, a szczególnie:
a) uporczywego wchodzenia na ring drugiej osoby bez zgody sędziego lub nawoływania psa spoza ringu przez drugą osobę (double handling),
b) prowadzenia psa w sposób przeszkadzający innym wystawcom lub atakującego inne psy,
c) dyskutowania z sędzią,
d) odmowy przyjęcia oceny (dyplomu),
e) samowolnej zmiany lokaty (kolejności) ustalonej przez sędziego,
f) niegrzecznego zachowania się, wygłaszania złośliwych uwag pod adresem sędziego, wystawców lub
innych osób, sędzia może zdyskwalifikować psa i sporządzić pisemną informację opisującą zajście. Informację podpisaną przez sędziego, asystentów i ewentualnych świadków sędzia przekazuje organizatorowi wystawy, a ten z kolei przesyła ją do przewodniczącego oddziału macierzystego wystawcy. Zarząd oddziału zobowiązany jest do wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji w stosunku do wystawcy. Może to być rozmowa ostrzegawcza lub skierowanie sprawy do Sądu Koleżeńskiego. Kopie całej korespondencji związanej ze sprawą należy przekazywać zainteresowanemu sędziemu oraz Prezydium Kolegium Sędziów.

VIII. Uprawnienia i obowiązki wystawców

1. Wystawca ma prawo otrzymać kartę oceny i dyplom oraz medal lub jego odpowiednik (o ile pies otrzymał odpowiednią ocenę i lokatę).
2. Wystawcę obowiązuje zachowanie zgodne z przepisami porządkowymi wystawy.
3. Wystawca psa nie może wszczynać dyskusji z sędzią.
4. Właściciel odpowiedzialny jest za zachowanie się osoby prowadzącej jego psa w ringu.
5. Wystawiać psa nie może osoba wykluczona ze Związku; odpowiedzialność w takim przypadku ponosi właściciel psa.
6. Wystawca zobowiązany jest być na wystawie wraz z psem od chwili jej rozpoczęcia aż do zakończenia, uczestniczyć w ewentualnej prezentacji zwycięzców, brać udział w konkurencjach fakultatywnych, do których zgłosił swoje psy, oraz uczestniczyć w konkurencjach finałowych z psami, które zdobyły stosowne tytuły.
7. Na ringu podczas oceny psa wystawca zobowiązany jest do noszenia przypiętego w widocznym miejscu numeru startowego wyłącznie tego psa, który jest aktualnie prezentowany. Wraz ze zmianą psa musi być zmieniony numer startowy.
8. Wystawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zgłoszonego psa, także za tego, który nie został doprowadzony do oceny (dotyczy to również psów zwolnionych z opłat).
9. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, aby nie doszło do pogryzienia ludzi i innych psów, oraz ponosi odpowiedzialność cywilną za spowodowane przez jego psa wypadki i szkody.
10. Na terenie wystawy wystawca jest zobowiązany do prowadzenia psów wyłącznie na smyczy.
11. Wszelkie protesty i roszczenia, z wyjątkiem werdyktu sędziego (rozdział III pkt 13), należy przedstawić
na piśmie i złożyć kaucję w wysokości 100 zł w sekretariacie wystawy. Jeżeli po sprawdzeniu okażą się one nieuzasadnione, kaucja przypadnie organizatorowi wystawy. W przeciwnym razie następuje zwrot kaucji i zadośćuczynienie w postaci zwrotu opłaty za zgłoszenie psa na wystawę.

IX. Imprezy towarzyszące

Na wystawach wszystkich rodzajów mogą być organizowane imprezy towarzyszące, np. pokaz wyszkolenia psów, defilada itp.
Organizator powinien przedstawić w katalogu wystawy zasady przeprowadzenia konkursów oraz obsadę sędziowską.

X. Pokazy

Pokaz psów rasowych może zorganizować każdy oddział w celach popularyzacyjnych.
Na pokazach nie dokonuje się oceny psów. Sędzia obecny na pokazie prezentuje psy różnych ras, mówiąc o ich pochodzeniu, historii i użytkowości.

XI. Przepisy końcowe

1. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie są rozstrzygane zgodnie z zapisami Regulaminu Wystaw Psów Rasowych FCI.
2. Unieważnia się Regulamin Wystaw Psów Rasowych z 15 listopada 2002 roku.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 1 stycznia 2007 roku.

 
powrót na górę strony
Tel.: (61) 812 84 77

Mail.: hodowla@perlakaukazu.pl
Perła Kaukazu
© 2010 Hodowla Owczarków Kaukaskich "Perła Kaukazu" - Championy
Kopiowanie Zabronione
wykonanie: artiworks.pl artiworks.pl